2003/292/EG: Kommissionens beslut av den 9 april 2002 om att en företagskoncentration är förenlig med den gemensamma marknaden och med EES-avtalet (Ärende COMP/M.2568 - Haniel/Ytong) [delgivet med nr K(2002) 1396] (Text av betydelse för EES)