Kommissionens beslut av den 13 juni 2000 om förfarandet för bestyrkande av överensstämmelse av byggprodukter enligt artikel 20.2 i rådets direktiv 89/106/EEG beträffande förtillverkade träbaserade sandwichelement och självbärande sammansatta lätta skivelement [delgivet med nr K(2000) 804] (Text av betydelse för EES)