Υπόθεση C-293/18: Διάταξη του Δικαστηρίου (δεύτερο τμήμα) της 19ης Μαρτίου 2019 [αίτηση του Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Ισπανία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Sindicato Nacional de CCOO de Galicia κατά Unión General de Trabajadores de Galicia (UGT), Universidad de Santiago de Compostela, Confederación Intersindical Gallega (Προδικαστική παραπομπή — Κοινωνική πολιτική — Οδηγία 1999/70/ΕΚ — Συμφωνία-πλαίσιο για την εργασία ορισμένου χρόνου που συνήφθη από τη CES, την UNICE και το CEEP — Ρήτρες 2 και 3 — Έννοια του «εργαζομένου ορισμένου χρόνου» — Ρήτρα 4 — Αρχή της απαγόρευσης των διακρίσεων — Συγκρισιμότητα των καταστάσεων — Δικαιολόγηση — Αποζημίωση σε περίπτωση καταγγελίας σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου για αντικειμενική αιτία — Μη καταβολή αποζημίωσης κατά τη λήξη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου προδιδακτορικού ερευνητή)