ΓPAΠTH ΕΡΩΤΗΣΗ E-3644/03 υποβολή: Salvador Jové Peres (GUE/NGL) προς την Επιτροπή. Μεταρρύθμιση της ΚΟΑ στον τομέα του ελαιολάδου.