Mål C-643/16: Domstolens dom (första avdelningen) av den 7 februari 2018 (begäran om förhandsavgörande från High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) – Förenade kungariket) – The Queen på begäran avAmerican Express Co. mot The Lords Commissioners of Her Majesty’s Treasury (Begäran om förhandsavgörande — Direktiv (EU) 2015/2366 — Betaltjänster på den inre marknaden — Artikel 35.1 — Krav avseende auktoriserade och registrerade betaltjänstleverantörers tillgång till betalningssystem — Artikel 35.2 första stycket b — Dessa krav är inte tillämpliga på betalningssystem som uteslutande består av betaltjänstleverantörer som tillhör en koncern — Tillämpning av dessa krav på trepartsbetalningsordningar för kontokort som ingått co-branding- eller agentavtal — Giltighet)