Mål C-151/03 P: Överklagande, ingivet den 2 april 2003 av Karl L. Meyer, av den dom som Europeiska gemenskapernas förstainstansrätt, tredje avdelningen, har meddelat den 13 februari 2003 i mål T-333/01: Karl L. Meyer mot Europeiska gemenskapernas kommission