Förstainstansrättens dom av den 16 december 1999 i mål T-143/98: Michael Cendrowicz mot Europeiska gemenskapernas kommission (Tjänstemän — Tillsättning — Fastställande av nivån på den tjänst som skall tillsättas — Meddelande om lediga tjänster — Jämförelse av kvalifikationer — Uppenbar oriktighet)