Γραπτή ερώτηση E-001531/11 Niki Tzavela (EFD) προς την Επιτροπή. Ελλάδα: φοροδιαφυγή στα κεντρικά λιμάνια