Kommissionens direktiv 2001/39/EG av den 23 maj 2001 om ändring av bilagorna till rådets direktiv 86/362/EEG, 86/363/EEG, 90/642/EEG och om fastställande av gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i och på spannmål, livsmedel av animaliskt ursprung samt vissa produkter av vegetabiliskt ursprung, inklusive frukt och grönsaker