ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-0692/01 υποβολή: Alexandros Alavanos (GUE/NGL) προς την Επιτροπή. Λειτουργία έργων που χρηματοδοτήθηκαν από το Β' ΚΠΣ.