Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 41/2000 av den 19 maj 2000 om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet