Domstolens beslut (sjätte avdelningen) av den 8 mars 2001 i mål C-465/99 P: Partex — Companhia Portuguesa de Serviços SA mot Europeiska gemenskapernas kommission ("Överklagande — Beslut om att minska de finansiella bidragen från Europeiska socialfonden — Möjlighet för en berörd medlemsstat att ompröva en ansökan om utbetalning även om medlemsstaten redan har intygat att ansökan är materiellt och räkenskapsmässigt riktig)"