PROPCELEX Ändrat förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om regler för företags, forskningscentras och universitets deltagande samt om regler för spridning av forskningsresultat för genomförandet av Europeiska gemenskapens ramprogram 2002-2006 (KOM(2002) 413 slutlig - 2001/0202(COD))