2002/700/EG: Kommissionens beslut av den 20 december 2000 om godkännande av det samlade programdokumentet för gemenskapens strukturåtgärder i regionen Öarna, vilken inbegriper Gotland, samtliga bebodda öar utan landförbindelse på väst- och ostkusten (utom Norrlandskusten) samt öarna i Vänern, Vättern, Hjälmaren och Mälaren, och som omfattas av mål 2 i Sverige [delgivet med nr K(2000) 3524]