Mål C-765/18: Domstolens dom (sjunde avdelningen) av den 2 april 2020 (begäran om förhandsavgörande från Landgericht Koblenz – Tyskland) – Stadtwerke Neuwied GmbH mot RI (Begäran om förhandsavgörande – Direktiv 2003/55/EG – Gemensamma regler för den inre marknaden för naturgas – Konsumentskydd – Artikel 3.3 och punkt b i bilaga A – Klara och begripliga allmänna avtalsvillkor – Skyldighet att i god tid och direkt informera konsumenten om en prishöjning)