2003/600/EG: Kommissionens beslut av den 2 april 2003 [om ett förfarande enligt artikel 81 i EG-fördraget] (Ärende COMP/C.38.279/F3 — Franskt nötkött) [delgivet med nr K(2003) 1065]