2003/600/EG: Beschikking van de Commissie van 2 april 2003 betreffende een procedure op grond van artikel 81 van het EG-Verdrag (Zaak COMP/C.38.279/F3 — Frans rundvlees) (Kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 1065)