Domstolens dom av den 21 oktober 2003 i de förenade målen C-317/01 och C-369/01 (begäran om förhandsavgörande från Bundessozialgericht): Eran Abatay m.fl., Nadi Sahin mot Bundesanstalt für Arbeit (Associering EEG/Turkiet — Tolkning av artikel 41.1 i tilläggsprotokollet och artikel 13 i associeringsrådets beslut nr 1/80 — Undanröjande av begränsningar i rätten till fri rörlighet för arbetstagare, etableringsfriheten och friheten att tillhandahålla tjänster — Standstill-klausul — Direkt effekt — Räckvidd — En medlemsstats lagstiftning innehåller krav på arbetstillstånd på området för internationella godstransporter på väg)