Mål C-246/15 P: Domstolens beslut (sjätte avdelningen) av den 14 juli 2016 – Pollmeier Massivholz GmbH & Co. KG mot Europeiska kommissionen, Land Hessen (Överklagande — Artikel 181 i domstolens rättegångsregler — Statligt stöd — Statliga åtgärder rörande etableringen av ett sågverk i delstaten Hessen (Tyskland) — Beslut i vilket det konstateras att det inte var fråga om statligt stöd — Det formella granskningsförfarandet har inte inletts — Uppenbart att överklagandet delvis inte kan tas upp till prövning och delvis är ogrundat)