Kommissionens beslut av den 8 februari 2000 om preliminärt godkännande av restsubstansplaner från tredje land i enlighet med rådets direktiv 96/23/EG [delgivet med nr K(2000) 343] (Text av betydelse för EES) (2000/159/EG)