Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 312/2019 av den 13 december 2019 om ändring av bilaga XI (Elektronisk kommunikation, audiovisuella tjänster och informationssamhället) till EES-avtalet [2020/330]