96/366/EG: Rådets beslut av den 11 juni 1996 om tillämpning av artikel 8 i avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Furstendömet Andorra