2002/861/EG: Kommissionens beslut av den 29 oktober 2002 om särskilda villkor för import av fiskeriprodukter från Honduras (Text av betydelse för EES.) [delgivet med nr K(2002) 4098]