Mål C-556/14 P: Domstolens dom (femte avdelningen) av den 7 april 2016 – Holcim (Romania) SA mot Europeiska kommissionen (Överklagande — Miljö — System för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom Europeiska unionen — Direktiv 2003/87/EG — Artiklarna 19 och 20 — Förordning (EG) nr 2216/2004 — Artikel 10 — Registersystem för transaktioner avseende utsläppsrätter — Skadeståndsansvar på grund av vållande — Vägran från Europeiska kommissionen att lämna ut uppgifter och att förbjuda samtliga transaktioner avseende stulna utsläppsrätter — Strikt skadeståndsansvar)