Alueiden komitean lausunto aiheista:Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille – Toimintaohjelma yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan toteuttamista varten,Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan toteuttamisen edellytyksistä,Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan perustamisesta,Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi lennonvarmistuspalvelujen tarjoamisesta yhtenäisessä eurooppalaisessa ilmatilassa,Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan organisoinnista ja käytöstä, jaEhdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaisen ilmaliikenteen hallintaverkon yhteentoimivuudesta