Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2020/1828 2020 m. lapkričio 25 d. dėl atstovaujamųjų ieškinių siekiant apsaugoti vartotojų kolektyvinius interesus, kuria panaikinama Direktyva 2009/22/EB (Tekstas svarbus EEE)