Kommissionens tillkännagivande om resultaten av utvärderingen av om de handelsnormer för ägg som tillämpas i Förenade kungariket är likvärdiga med tillämplig unionslagstiftning (Offentliggjort i enlighet med artikel 30.1 kommissionens förordning (EG) nr 589/2008 av den23 juni 2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 när det gäller handelsnormerna för ägg [EUT L 163, 24.6.2008, s.6]) 2020/C 434/05