Kommissionens förordning (EU) 2016/67 av den 19 januari 2016 om ändring av bilagorna II, III och V till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärdena för ametoktradin, klortalonil, difenylamin, flonicamid, fluazinam, fluoxastrobin, halauxifenmetyl, propamokarb, protiokonazol, tiakloprid och trifloxystrobin i eller på vissa produkter (Text av betydelse för EES)