Domstolens dom (första avdelningen) av den 2 juni 2016.#Förfarande anhängiggjort av C.#Begäran om förhandsavgörande från Korkein hallinto-oikeus.#Begäran om förhandsavgörande – Socialpolitik – Likabehandlingsprincipen och principen om förbud mot diskriminering på grund av ålder – Direktiv 2000/78/EG – Likabehandling i arbetslivet – Artiklarna 2, 3 och 6 – Särbehandling på grund av ålder – Nationell lagstiftning som under vissa förutsättningar föreskriver en högre beskattning av pensionsinkomster än av löneinkomster – Tillämpningsområdet för direktiv 2000/78 – Europeiska unionens befogenhet inom området för direkt beskattning.#Mål C-122/15. Domstolens dom (första avdelningen) av den 2 juni 2016