2012/430/ΕΕ: Απόφαση του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2012 , για τη θέση που θα λάβει, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Μεικτή Επιτροπή ΕΕ-ΕΖΕΣ σχετικά με την έκδοση απόφασης τροποποίησης της σύμβασης της 20ής Μαΐου 1987 περί κοινού καθεστώτος διαμετακόμισης