Sag C-157/19 P: Domstolens dom (Ottende Afdeling) af 1. oktober 2020 — Ehab Makhlouf mod Rådet for Den Europæiske Union (Appel – den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik – restriktive foranstaltninger over for Den Syriske Arabiske Republik – foranstaltninger over for fremtrædende erhvervsfolk, der driver virksomhed i Syrien – liste over personer, der er omfattet af indefrysningen af pengemidler og økonomiske ressourcer – appellantens navn omfattet – annullationssøgsmål)