Υπόθεση T-340/20: Προσφυγή της 3ης Ιουνίου 2020 — Galván Fernández-Guillén κατά ΕΣΕ