Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) nr. 396/2005 ( 2005. gada 23. februāris ), ar ko paredz maksimāli pieļaujamos pesticīdu atlieku līmeņus augu un dzīvnieku izcelsmes pārtikā un barībā un ar ko groza Padomes Direktīvu 91/414/EEK (Dokuments attiecas uz EEZ)