Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 396/2005 2005 m. vasario 21 d. dėl didžiausių pesticidų likučių kiekių augalinės ir gyvūninės kilmės maiste ir pašaruose ar ant jų ir iš dalies keičiantis Tarybos direktyvą 91/414/EEB (tekstas svarbus EEE)