Mål C-398/14: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 28 januari 2016 – Europeiska kommissionen mot Republiken Portugal (Fördragsbrott — Direktiv 91/271/EEG — Rening av avloppsvatten från tätbebyggelse — Artikel 4 — Sekundär rening eller motsvarande rening — Punkterna B och D i bilaga I)