Υπόθεση Τ-77/03: Προσφυγή της εταιρίας Feralpi Siderurgica S.p.A. κατά της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, που ασκήθηκε στις 4 Μαρτίου 2003