Mål C-671/18: Domstolens dom (första avdelningen) av den 5 december 2019 (begäran om förhandsavgörande från Sąd Rejonowy w Chełmnie - Polen) – förfarande anhängiggjort av Centraal Justitieel Incassobureau, Ministerie van Veiligheid en Justitie (CJIB) (Begäran om förhandsavgörande – Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa – Straffrättsligt samarbete – Ömsesidigt erkännande – Bötesstraff – Skäl för att inte erkänna och verkställa ett beslut – Rambeslut 2005/214/RIF – Beslut som fattats av en myndighet i den utfärdande medlemsstaten på grundval av ett fordons registreringsdata – Den berörda personens kännedom om påföljderna och överklagandeförfarandet – Rätten till ett effektivt domstolsskydd)