Provedbena odluka Komisije (EU) 2019/1310 оd 31. srpnja 2019. o utvrđivanju pravila za rad Europskih udruženih sredstava za civilnu zaštitu i sustava rescEU (priopćeno pod brojem dokumenta C(2019) 5614) (Tekst značajan za EGP.)