Domstolens dom Den 30 september 2003 i mål C-224/01 (begäran om förhandsavgörande från Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien): Gerhard Köbler mot Republik Österreich (Likabehandling – Universitetsprofessorers lön – Indirekt diskriminering – Tjänsteårstillägg – En medlemsstats skadeståndsansvar för skada som vållats enskilda genom överträdelser av gemenskapsrätten som kan tillskrivas denna medlemsstat – Överträdelser som kan tillskrivas en nationell domstol)