Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.10111 — CVC/Vivartia Holdings) (Text s významom pre EHP) 2021/C 89/03