Mål T-490/15: Tribunalens beslut av den 9 mars 2016 – SGP Rechtsanwälte mot harmoniseringskontoret (Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Återkallelse av det överklagade beslutet — Ändamålet med talan har förfallit — Anledning saknas att döma i saken)