2014/282/ES: Komisijas Īstenošanas lēmums ( 2014. gada 14. maijs ), ar ko groza Īstenošanas lēmumu 2012/44/ES par noteikumiem par veterināro pārbaužu veikšanu dzīviem dzīvniekiem un dzīvnieku valsts produktiem, kas no trešām valstīm tiek ievesti Francijas aizjūras departamentos (izziņots ar dokumenta numuru C(2014) 3053) Dokuments attiecas uz EEZ