Kommissionens beslut av den 3 oktober 2008 om fastställande av de nettobelopp som följer av tillämpningen av frivillig modulering i Portugal för kalenderåren 2009–2012 [delgivet med nr K(2008) 5533] (Endast den portugisiska texten är giltig) (2008/788/EG)