Rozhodnutie Komisie z 3. októbra 2008 , ktorým sa stanovujú čisté sumy vyplývajúce z uplatňovania dobrovoľnej modulácie v Portugalsku na kalendárne roky 2009 – 2012 [oznámené pod číslom K(2008) 5533] (Iba portugalské znenie je autentické) (2008/788/ES)