Απόφαση της Επιτροπής της 3ης Οκτωβρίου 2008 για τον καθορισμό των καθαρών ποσών που προκύπτουν από την εφαρμογή της προαιρετικής διαφοροποίησης στην Πορτογαλία για τα ημερολογιακά έτη 2009 έως 2012 [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2008) 5533] (Το κείμενο στην πορτογαλική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό) (2008/788/ΕΚ)