Решение на Комисията от 3 октомври 2008 година за определяне на нетните суми, получени в резултат на прилагането на доброволната модулация в Португалия за календарните години от 2009 до 2012 (нотифицирано под номер C(2008) 5533) (само текстът на португалски език е автентичен) (2008/788/ЕО)