Mål T-557/15 P: Tribunalens dom av den 9 september 2016 – De Esteban Alonso mot kommissionen (Överklagande — Personalmål — Artikel 24 i tjänsteföreskrifterna — Ansökan om bistånd — Brottmål vid en nationell domstol — Institutionen har beslutat att delta som civilrättslig part — Talan i första instans har ogillats då det var uppenbart att den var ogrundad — Brister i förfarandet — Villkor för tillämpningen av artikel 24 i tjänsteföreskrifterna)