Υπόθεση C-448/06: Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως, την οποία υπέβαλε το Verwaltungsgerichts Köln (Γερμανία) eingereicht στις 2 Νοεμβρίου 2006 — Firma cp-Pharma Handels GmbH κατά Bundesrepublik Γερμανία