Mål F-31/12: Personaldomstolens beslut (första avdelningen) av den 3 maj 2016 – Noël mot kommissionen (Personalmål — Tjänstemän — Pensioner — Artikel 11.2 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna — Pensionsrättigheter som förvärvats inom det nationella pensionssystemet innan tjänstetillträdet inom unionen — Överföring till unionens pensionssystem — Tillsättningsmyndighetens första förslag till tillgodoräknande av pensionsgrundande tjänsteår vilket sökanden godtagit — Återkallande av detta förslag — Nytt förslag till tillgodoräknande av pensionsgrundande tjänsteår på grundval av de nya allmänna genomförandebestämmelserna — Invändning om rättegångshinder — Uttrycket rättsakt som går någon emot — Artikel 83 i rättegångsreglerna)