Rådets beslut (EU) 2019/1193 av den 8 juli 2019 om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i gemensamma EES-kommittén beträffande en ändring av protokoll 31 till EES-avtalet, om samarbete inom särskilda områden vid sidan om de fyra friheterna (Budgetpost 33 02 03 01 – Bolagsrätt) (Text av betydelse för EES.)